logo sp4 4

Udostępnij

 

 Logopeda szkolny

PEDAGOG SZKOLNY MAGDALENA ADRYCH

GODZINY PRACY w roku szkolnym 2021/2022

  • PONIEDZIAŁEK 10.35 – 11.25, 13.30 – 14.35
  • WTOREK 7.30 – 11.30
  • ŚRODA 8.00 – 9.40, 10.35 – 12.00
  • CZWARTEK 10.30 – 13.30
  • PIĄTEK 8.45 – 9.40

 

PEDAGOG SZKOLNY IZABELA TAS

GODZINY PRACY w roku szkolnym 2021/2022

  • PONIEDZIAŁEK 9.45 – 10.45, 11.30 – 12.30
  • WTOREK 12.30 – 14.30
  • ŚRODA 14.30 – 15.30
  • CZWARTEK 8.00 – 13.00
  • PIĄTEK 9.45 – 10.45


Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Głównym założeniem zajęć jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Ponadto eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę indywidualnych możliwości. Organizowane są dla danego zespołu klasowego i realizowane w formie zajęć grupowych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Realizowane są w formie zajęć grupowych.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Mają na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy i zainteresowań uczniów. Rozwijają predyspozycje uczniów oraz rozbudzają ciekawość. Wdrażają do samodzielnego, twórczego myślenia. Dobór uczniów zależny jest od rodzaju ich uzdolnień oraz charakteru zainteresowań. Realizowane są w formie zajęć grupowych.