logo sp4 4

Udostępnij

PEDAGOG SZKOLNY

LOGOPEDA SZKOLNY

PEDAGOG SZKOLNY MAGDALENA ADRYCH

GODZINY PRACY PEDAGOGA w roku szkolnym 2020/2021

  • PONIEDZIAŁEK 7.30 – 9.50; 10.35 – 15.30
  • WTOREK 7.30 – 11.30
  • ŚRODA 10.45 – 13.30
  • CZWARTEK 7.30 – 11.45
  • PIĄTEK 7.30 – 10.35; 11.45 – 12.30

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Głównym założeniem zajęć jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Ponadto eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę indywidualnych możliwości. Organizowane są dla danego zespołu klasowego i realizowane w formie zajęć grupowych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Realizowane są w formie zajęć grupowych.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Mają na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy i zainteresowań uczniów. Rozwijają predyspozycje uczniów oraz rozbudzają ciekawość. Wdrażają do samodzielnego, twórczego myślenia. Dobór uczniów zależny jest od rodzaju ich uzdolnień oraz charakteru zainteresowań. Realizowane są w formie zajęć grupowych.