logo sp4 4

Udostępnij

 PEDAGOG SZKOLNY >>>

LOGOPEDA SZKOLNY >>>

PEDAGOG SZKOLNY WOJCIECH DOROSZ oraz MAGDALENA ADRYCH

 GODZINY PRACY PEDAGOGA w roku szkolnym 2019/2020

 

PONIEDZIAŁEK             8:00 – 15:00

WTOREK                       8:00 – 15:00

ŚRODA                          8:00 – 15:00

CZWARTEK                   8:00 – 15:00

PIĄTEK                         8:00 – 13:00

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
Głównym założeniem zajęć jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Ponadto eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę indywidualnych możliwości. Organizowane są dla danego zespołu klasowego  i realizowane w formie zajęć grupowych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Realizowane są w formie zajęć grupowych
.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Mają na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy i zainteresowań  uczniów. Rozwijają predyspozycje uczniów oraz rozbudzają ciekawość. Wdrażają do samodzielnego, twórczego myślenia. Dobór uczniów zależny jest od rodzaju ich uzdolnień oraz charakteru zainteresowań. Realizowane są w formie zajęć grupowych.