logo sp4 4

Udostępnij

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY
LOGOPEDA - IZABELA TAS

PONIEDZIAŁEK  12:45 -14:25
WTOREK               12:45- 13:30
ŚRODA                   12:45 – 14:25
CZWARTEK          12:45 – 13:30
PIĄTEK                  12:45 – 14:25

W naszej szkole odbywają się zajęcia logopedyczne, którymi objęci są uczniowie klas I - VII. Zajęcia prowadzone są w grupach 3 - 4 osobowych. Zajęcia każdej grupy odbywają się raz w tygodniu według ustalonego harmonogramu. i trwają 45 minut.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

  • wyrównywanie deficytów w zakresie motoryki narządów mowy,
  • naukę prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
  • utrwalanie poprawnej wymowy głosek,
  • wykrywanie i usuwanie wad wymowy,
  • kształtowanie prawidłowej mowy dbanie o jej prawidłowy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
  • stymulowanie rozwoju mowy.

 

GODZINY  PRACY  PEDAGOGA  SZKOLNEGO
PEDAGOG SZKOLNY MAGDALENA ADRYCH

PONIEDZIAŁEK      07:30 – 9:50, 10:35-11:30
WTOREK                   07:30 - 09:50 , 10:35-11:45, 12:30- 13:40
ŚRODA                     07:30 -14:15
CZWARTEK              07:30 -12:30
PIĄTEK                     07:30- 10:35

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Głównym założeniem zajęć jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Ponadto eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę indywidualnych możliwości. Organizowane są dla danego zespołu klasowego i realizowane w formie zajęć grupowych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Realizowane są w formie zajęć grupowych.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Mają na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy i zainteresowań uczniów. Rozwijają predyspozycje uczniów oraz rozbudzają ciekawość. Wdrażają do samodzielnego, twórczego myślenia. Dobór uczniów zależny jest od rodzaju ich uzdolnień oraz charakteru zainteresowań. Realizowane są w formie zajęć grupowych.