logo sp4 4

Udostępnij

 

PEDAGOG SZKOLNY MAGDALENA ADRYCH

PONIEDZIAŁEK      07:30 – 9:50, 10:35-11:30
WTOREK                   07:30 - 09:50 , 10:35-11:45, 12:30- 13:40
ŚRODA                     07:30 -14:15
CZWARTEK              07:30 -12:30
PIĄTEK                     07:30- 10:35

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Głównym założeniem zajęć jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Ponadto eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę indywidualnych możliwości. Organizowane są dla danego zespołu klasowego i realizowane w formie zajęć grupowych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Realizowane są w formie zajęć grupowych.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Mają na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy i zainteresowań uczniów. Rozwijają predyspozycje uczniów oraz rozbudzają ciekawość. Wdrażają do samodzielnego, twórczego myślenia. Dobór uczniów zależny jest od rodzaju ich uzdolnień oraz charakteru zainteresowań. Realizowane są w formie zajęć grupowych.