logo sp4 4

Udostępnij

pokl lewe 65px

ue prawe 65px

 

 

 

Realizacja projektu unijnego „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny"

Gmina Nowogard rozpoczęła realizację projektu unijnego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pod tytułem „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny". Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to -2 637 140,00 zł. Projekt obejmuje 10 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Są to : Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa w Błotnie, Szkoła Podstawowa w Długołęce, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Strzelewie, Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie, Szkoła Podstawowa w Żabowie, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3. Termin realizacji projekt to okres 3 lat od dnia 01.09.2012r. do dnia 31.07.2015r. Celem głównym projektu jest podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych szkół gminy Nowogard w obszarach wsparcia edukacyjnego przez zastosowanie nowoczesnych technik pracy z uczniem, metod aktywizujących oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Projekt obejmuje 1569 uczniów szkół Gminy Nowogard w tym 740 ze szkół podstawowych i 829 z gimnazjów.

Rekrutacja dla wszystkich chętnych uczniów z zastosowaniem zasady równości szans K i M oraz określonych kryteriów zakończyła pod koniec września. Narzędzia, które wykorzystane zostały do rekrutacji to: ankieta chęci uczestnictwa i oczekiwań, tabela punktowa wynikająca ze średniej ocen z przedmiotów kluczowych oraz wywiad z pedagogiem szkolnym i wychowawcą ucznia. Całościowo projekt obejmuje realizację następujących zadań: Zadanie 1 Przyroda i matematyka- skuteczne uczenie SP, Zadanie 2 Czytanie, pisanie i rozumowanie SP, Zadanie 3 Blok języków nowożytnych- język angielski SP i GM oraz język niemiecki GM, Zadanie 4 Blok matematyczno-przyrodniczy z ICT w GM, Zadanie 5 Blok humanistyczny z zakresu j.polskiego i historii z WOSem GM, Zadanie 6 Doradztwo zawodowe i pedagogiczne.

Specjalista ds.Promocji i PEFS
Piotr Kazuba