logo sp4 4

Udostępnij

 

OBOWIĄZUJĄCY OD 18.01.2021 R.

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych.
 2. Na terenie szkoły opiekunowie i uczniowie przestrzegają przepisy prawa dotyczące stosowania środków ochronnych , osłony ust i nosa- maseczki.
 3. Przy wejściu do szkoły obowiązkowo należy dezynfekować ręce.
 4. Do szkoły może wejść jeden opiekun z dzieckiem.
 5. Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min 1,5 m.
 6. Szkoła ogranicza do minimum osoby z zewnątrz.
 7. Każda klasa w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 8. Obowiązki ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki.
 10. Sale wietrzone co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby w czasie zajęć.
 11. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 12. Uczeń nie zabiera ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.
 13. Uczeń korzysta z szatni w co drugim boksie.
 14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy.
 15. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się po zakończeniu zajęć
 16. Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy ustala Dyrektor Szkoły (2 dni kwarantanny dla książek).
 17. Na bieżąco monitorowane codzienne prace porządkowe, z uwzględnieniem utrzymania czystości sal, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 18. Regulamin funkcjonowania Szkoły w czasie epidemii został zaktualizowany zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GiS.
 19. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.01.2021 r.

Dyrektor
mgr Bogdan Sobolewski